Provozní řády pro:

masérské, rekondiční a regenerační služby a fyzioterapieZákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ukládá povinnost mít zpracován Provozní řád, který je před otevřením provozovny schválen Hygienickou stanicí a následně ukládá povinnost mít schválení příslušného Stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru, ale i souhlas majitele objektu s podnikatelskou činností.

My za Vás provozní řád vypracujeme a následně necháme schválit příslušnou krajskou Hygienickou stanicí, poradenství v celé problematice je nedílnou součástí.  Předáváme kompletní  a schválený provozní řád.  

Provozní řád je zpracován pro Vaše pracoviště nejen dle požadavků hygienické stanice, epidemiologie, ale i z hlediska BOZP a  PO ale také dle odpadového hospodářství, tedy provozní řád zajišťuje všechny aspekty právních norem.

,, V provozních řádech musí být uvedeny podmínky a předmět činnosti, použití přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců, školení zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a sanitace provozovny, nakládání s chemickými látkami, BOZP a PO na pracovišti atd."  

Vyplňte prosím, všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět:


Zákon č. 258/2000 Sb. (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,c) nezajistí dodržení provozního řádu,d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html