ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY NEBO PRO VEDOUCÍ PEDAGOGY A PRACOVNÍKY ŠJ či DĚTSKÝCH SKUPIN

,,Školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při epidemiologicky závažných činnostech.,,

Školení hygienického minima pro pedagogy, kteří manipulují s pokrmy a pro zaměstnance ŠJ

Školení pro pedagogy je koncipováno pro splnění základů hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví ve školském zařízení pro výkon epidemiologicky závažných činností.

 Školení pro zaměstnance ŠJ navazuje na základní školení pro pedagogy a je rozšířeno o veškeré předpisy týkající se manipulace s potravinami.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Odpady
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky školních kuchyní, vybavení školek a potravinářských provozů
 • Diskuze
 • DOBA TRVÁNÍ KURZU PRO PEDAGOGY: 2 HODINY
 • DOBA TRVÁNÍ KURZU PRO ZAMĚSTANCE ŠJ: 3 HODINY

Nařízení (ES) 852/2004 nařizuje, aby:

1. nad osobami manipulujícími s potravinami musí být prováděn dohled, aby tyto osoby byly poučeny nebo vyškoleny v otázkách hygieny potravin přiměřeně ke své pracovní činnosti;

2. osoby odpovědné za vývoj a používání postupů podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení nebo za provádění příslušných pokynů byly odpovídajícím způsobem školeny v používání zásad HACCP

3. byly dodrženy požadavky vnitrostátních právních předpisů týkajících se školicích programů pro osoby pracující v určitých potravinářských odvětvích


Další služby pro péči o předškolní děti: 

Zpracováváme organizační  a provozní řád pro provoz MŠ.

Zpracováváme provozní a sanitační řády pro školní jídelny včetně studie HACCP.


KURZ HYGIENICKÉHO MINIMA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY NEBO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN.

Školení určené pro vedoucí pedagogy je koncipováno pro splnění všech oblastí hygienického minima při manipulaci s pokrmy a pro ochranu veřejného zdraví ve školském zařízení pro výkon epidemiologicky závažných činností včetně zásad HACCP a správné hygienické praxe a příslušné legislativy školského zákona. 

Absolvena kurzu opravňuje k následnému školení veškerého personálu v oblastech hygienického minima v MŠ, ŠJ, ZŠ, SŠ atd.

Platnost osvědčení 1 rok dle Nař. (ES) 852/2004 Sb.

Obsah školení:

 • Požadavky na zdraví osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
 • Zásady osobní hygieny, infekční onemocnění
 • Zásady provozní hygieny
 • Správná výrobní praxe
 • Správná technologická praxe
 • Alimentární nákazy
 • Alergeny
 • Zásady HACCP
 • Provozní dokumentace
 • Odpady
 • Sanitace provozu, dezinfekce provozu a ochranné DDD
 • Úrazy na pracovišti
 • Zamrazování a rozmrazování potravin
 • Značení potravin
 • Křížová kontaminace
 • Novinky v legislativě
 • Praktické ukázky školních kuchyní, vybavení školek a potravinářských provozů
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 127/2015 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 7, § 23 a souvisejících, § 50
 • Vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. - požadavky pro předškolní zařízení
 • Obecně platné předpisy pro zaměstnavatele
 • Školský zákon (Aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb.)

 • Diskuze

CENA KURZU: 3. 330,- Kč +21% DPH

(v ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, káva, čaj atd.)

Neakreditováno.

Doba kurzu: 5 učebních hodin

Pokud máte zájem o školení Hygienického minima pro MŠ nebo ŠJ , nebo pro vedoucí pedagogy neváhejte nás kontaktovat. Vyplňte prosím náš webový formulář k přihlášení na kurz.  TERMÍN BUDE STANOVEN DLE VAŠICH PŘEDSTAV.


google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html