Provozní a sanitační řády pro potravinářské provozy

Provozní a sanitační řády pro všechny potravinářské provozy (prodejny, kiosky, bistra, restaurace, hotely..)

Při činnostech ve stravovacích službách, zejména při přípravě a výrobě pokrmů, ale i při skladování, přepravě, rozvozu a uvádění těchto pokrmů do oběhu, je třeba dodržovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Ke kontrole a ovlivňování rizik, vznikajících při těchto činnostech, musí být prokazatelně zaveden a uplatňován ucelený a účinný systém jejich sledování a ovlivňování. Pro tyto účely je uplatňován Provozní řád, Sanitační řád a soubor HACCP.

Provozní řád musí např. obsahovat: popis závodu včetně prostorového nebo časového oddělení činností, zejména s ohledem na jejich možná křížení, popis všech druhů vykonávaných činností, dobu, objem a četnost jednotlivých druhů činností a dobu zahájení každé z nich. Sanitačním řádem se stanovují konkrétní postupy při zabezpečování hygieny a sanitace v jednotlivých částech provozu s vymezením odpovědnosti za jejich řádné provádění. Sanitační řád musí obsahovat: konkretizaci druhu, způsobu frekvence a rozsahu sanitačních prací v jednotlivých částech provozu, sanitační plán, použitou sanitační techniku, způsob kontroly účinnosti sanitačního procesu (včetně dokumentace) atd.

My za Vás kompletní dokumentaci vypracujeme. Neváhejte se na nás obrátit a vyyužijte naše znalosti pro svůj růst.

                                              Prosím vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.


Povinnosti osob provozujících a vykonávajících činnost ve stravovacích službách

Provozovatelé stravovacích služeb jsou povinni respektovat požadavky dle platné legislativy. Jde zejména o tyto povinnosti:

 • zahájení činnosti musí oznámit KHS 
 • stravovací službu může poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na provozovny poskytující stravovací služby
 • může používat jen zdravotně nezávadné potraviny a produkty
 • tyto potraviny a produkty musí správně skladovat
 • může používat jen technologie a postupy vedoucí k zdravotní nezávadnosti produktů
 • při výrobě, přípravě, skladování, uvádění do oběhu, přepravě, balení a rozvozu pokrmů musí dodržovat ostatní legislativou stanovené podmínky
 • musí zajistit, aby pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým, chemickým a smyslovým požadavkům
 • uplatňovat zásady osobní a provozní hygieny 
 • dbát, aby nemohlo dojít k ohrožení nebo poškození zdraví konzumentů
 • k výkonu činností epidemiologicky závažných používat jen pitnou vodu
 • provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z potravin a pokrmů
 • při své činnosti řídit se zásadami správné výrobní a hygienické praxe a
 • zavést a využívat systém kontroly a ovlivňování rizik (tzv. systém kritických bodů)
google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html