KOLAUDACE 

gastronomických provozů

Podle § 122 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:

  • Stanovisko hygienické stanice odboru hygieny práce (vyjadřuje se k hluku, osvětlení, větrání, vzduchotechnice atd.) a odboru hygieny výživy.
  • Stanovisko je vždy vydáno k předběžné projektové dokumentaci, poté je vydáno Souhlasné stanovisko s užíváním prostoru.

-Stanovisko hasičského záchranného sboru (HZZ), který kontroluje, zda jsou splněny požadavky požárně bezpečnostních předpisů.

My za Vás kompletně vypracujeme projektovou dokumentaci ke kolaudaci prostorů nebo ke změně užívání prostoru z hlediska požadavků Hygienické stanice, prostor s Hygienickou stanicí zkolaudujeme. 

O nic se po celou dobu nestaráte, předáváme pouze schválené dokumenty.  

Cena:  2.000 Kč /stánky; 4.000,- Kč/bistra; 6.000 Kč/ restaurace od 7.000 výrobny 

V případě zájmu nás prosím neváhejte nezávazně kontaktovat, ozveme se Vám co nejdříve zpět: