Mobilní provozní řády-s docházkou ke klientům


V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. je povinností provozovatele činností epidemiologicky závažných vypracovat provozní řád a předložit jej KHS ke schválení, a to před zahájením činnosti. 

Provozní řád je třeba změnit vždy při změně podmínek pro výkon činností epidemiologicky závažných. 

V provozním řádu provozovatel uvede zejména:

  • podmínky činnosti,
  • použití strojů, přístrojů a dalších zařízení,
  • zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace,
  • zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele,
  • způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.
  • dodržování zásad osobní a provozní hygieny dle požadavků § 51 a § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb,. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
  • speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu

  • Dokumentaci za Vás pro Krajskou hygienickou stanici  vypracujeme a necháme schválit. Předáváme pouze schválený provozní řád.
  • Základní cena od 2.200 Kč, v případě dalších požadavků dle domluvy.
  • Zákon č. 258/2000 Sb. (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,c) nezajistí dodržení provozního řádu,d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

                                                Neváhejte nás prosím kontaktovat:


Důležité podklady k vypracování PŘ:
-kopie živnostenského listu,
-kopie odborné způsobilosti,
-kopie zdravotního průkazu,
-návody a prohlášení o shodě k přístrojové technice,
-kopie smlouvy na zajištění odvozu biologicky nebezpečného odpadu (kosmetika, manikúra, pedikúra, porušování integrity lidské kůže atd.)
-návod a prohlášení o shodě ke sterilizátoru-pokud využíváte.

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html