Provozní řády pro kadeřnictví, nehtová studia, holičství, kosmetické služby, pedikúru atd. 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ukládá povinnost mít zpracován Provozní řád, který je před otevřením provozovny schválen Hygienickou stanicí a následně ukládá povinnost mít schválení příslušného Stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru, ale i souhlas majitele objektu s podnikatelskou činností. 

My za Vás provozní řád vypracujeme a následně necháme schválit příslušnou krajskou Hygienickou stanicí, poradenství v celé problematice je nedílnou součástí.  

 Předáváme pouze schválené provozní řády.

,, V provozních řádech musí být uvedeny podmínky a předmět činnosti, použití přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců, školení zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a sanitace provozovny, nakládání s chemickými látkami, BOZP a PO na pracovišti atd." 

Pokud máte zájem o poradenství či zpracování schváleného Provozního řádu KHS, neváhejte nás prosím kontaktovat: 

Upozorňujeme provozovatele kosmetických činností, že "Ošetření s použitím laserů (třídy 2 a vyšší), světelných (IPL a LED) a dalších energii předávajících zdravotnických prostředků smí být prováděna pouze kvalifikovanými lékaři nebo diplomovanými zdravotnickými odborníky pod přímým dohledem lékaře."  !

Zákon č. 258/2000 Sb. (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,c) nezajistí dodržení provozního řádu,d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.
google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html