PROVOZNÍ ŘÁDY pro TETOVACÍ SALONY A OSTATNÍ ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH  DOCHÁZÍ K PORUŠENÍ INTEGRITY KŮŽE

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 602/2006 Sb. nahrazující Vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ukládá povinnost mít zpracován Provozní řád, který je před otevřením provozovny schválen Hygienickou stanicí a následně ukládá povinnost mít schválení příslušného Stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru, ale i souhlas majitele objektu s podnikatelskou činností.

Provozní řád může být vypracován pro všechny oblasti Vašeho podnikání společně.

Jaké dokumenty ke zřízení tetovacího studia potřebuji?

1) Živnostenské oprávnění v oboru: Činnosti, při kterých je porušována integrita kůže.

2) Odbornou kvalifikaci (nebo rekvalifikační kurz vydaný akreditovaným pracovištěm).

3) Kolaudaci prostoru nebo její rekouladaci pro výkon poruš. integrity kůže (stavební úřad, KHS).

4) Souhlasné stanovisko Záchranného hasičského sboru.

5) Ohlášení provozovny na ŽÚ (získání IČP).

6) Schválený provozní řád hygienickou stanicí.

Laserová pracoviště podléhají podmínce +souhlasné stanovisko hygieny práce. 

My za Vás dokumentaci vypracujeme a následně necháme schválit příslušnou krajskou Hygienickou stanicí, poradenství v celé problematice je nedílnou součástí.

Předáváme pouze schválenou dokumentaci. 

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Po odeslání formuláře Vás budeme telefonicky kontaktovat. 


Zákon č. 258/2000 Sb. (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,c) nezajistí dodržení provozního řádu,d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

google-site-verification: google1be9392eeb8ea2cc.html