PROVOZNÍ ŘÁDY pro TETOVACÍ SALONY A OSTATNÍ ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH  DOCHÁZÍ K PORUŠENÍ INTEGRITY KŮŽE

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška č. 602/2006 Sb. nahrazující Vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ukládá povinnost mít zpracován Provozní řád, který je před otevřením provozovny schválen Hygienickou stanicí a následně ukládá povinnost mít schválení příslušného Stavebního úřadu a Hasičského záchranného sboru, ale i souhlas majitele objektu s podnikatelskou činností.

My za Vás provozní řád vypracujeme a následně necháme schválit příslušnou krajskou Hygienickou stanicí, poradenství v celé problematice je nedílnou součástí.

Provozní řád je zpracován pro Vaše pracoviště nejen dle požadavků hygienické stanice, epidemiologie, ale i z hlediska BOZP a PO ale také dle odpadového hospodářství, tedy provozní řád zajišťuje všechny aspekty právních norem. 

Předáváme schválené provozní řády, cena : 3000,- Kč vč. DPH

Provozní řád může být vypracován pro všechny oblasti Vašeho podnikání společně.

Tuto činnost mohou vykonávat pouze osoby Odborně způsobilé osoby ve vybraných živnostech dle Zák. č. 95/2004 Sb; Zák. č. 125/2005 Sb. a 96/2004 Sb.

,, V provozních řádech musí být uvedeny podmínky a předmět činnosti, použití přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců, školení zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a sanitace provozovny, nakládání s chemickými látkami, BOZP a PO na pracovišti atd."  

Jaké dokumenty ke zřízení tetovacího studia potřebuji?

1) Živnostenské oprávnění v oboru: Činnosti, při kterých je porušována integrita kůže.

2) Odbornou kvalifikaci (nebo rekvalifikační kurz vydaný akreditovaným pracovištěm).

3) Kolaudaci prostoru nebo její rekouladaci pro výkon poruš. integrity kůže (stavební úřad, KHS).

4) Souhlasné stanovisko Záchranného hasičského sboru.

5) Ohlášení provozovny na ŽÚ (získání IČP).

6) Schválený provozní řád hygienickou stanicí.

Pokud máte zájem o poradenství či zpracování Provozního a sanitačního řádu, neváhejte nás kontaktovat:              Vyplňte prosím, všechny potřebné údaje včetně telefonního kontaktu na Vás a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.